نام کتاب
تشخیص و درمان در آیورودا
ناشر: چیمن
نویسنده: برزو قادری
نام کتاب
روشنای آسمان
ناشر: شادان
نویسنده: مهشید تهرانی
نام کتاب
رموز اعظم (2جلدی)
ناشر: المعی
نویسنده: محمد اعظم خان
نام کتاب
طب اسلامی
ناشر: سخن توس
نویسنده: مانفرد اولمان