نام کتاب
راه ولش (مدیران پویا11)
ناشر: مثلث
نویسنده: جفری کرامس