نام کتاب
عکس و مکث
ناشر: بهار سبز
نویسنده: مسعود لعلی
نام کتاب
نور جهان
ناشر: دوستان
نویسنده: کریستیان بوبن
نام کتاب
سخنان لائوزه
ناشر: فراروان
نویسنده: لائوتزو
نام کتاب
یاقوت های آزاد
ناشر: البرز
نویسنده: پیمان آزاد