نام کتاب
امپراتوری خورشید
ناشر: چشمه
نویسنده: جی.جی.بالارد
نام کتاب
اسپارتاکوس
ناشر: زرین
نویسنده: هاوارد فاوست
نام کتاب
منم کلودیوس
ناشر: ناهید
نویسنده: رابرت گریوز
نام کتاب
چهل و پنج نفر
ناشر: زرین
نویسنده: الکساندر دوما
نام کتاب
پوآرو در ایران
ناشر: آرمان رشد
نویسنده: محمود توانا