نام کتاب
نام ها بین سکوت و صدا
ناشر: افراز
نویسنده: جواد مجابی
نام کتاب
مخزن الاسرار
ناشر: اختران
نویسنده: الیاس بن یوسف نظامی
نام کتاب
زاغ نامه
ناشر: بهار سبز
نویسنده: مصطفی اعلمی