نام کتاب
سنگسار
ناشر: روزنه کار
نویسنده: بهمن فرزین