نام کتاب
حافظ
ناشر: ناهید
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نام کتاب
عصر آدمکش ها
ناشر: دوستان
نویسنده: هنری میلر
نام کتاب
شونبرگ
ناشر: ناهید
نویسنده: چارلز روزن