نام کتاب
نقشه طبیعی آسیا کد 185
ناشر: گیتاشناسی
نویسنده: جیل هاسن