نام کتاب
فیلمنامه فروید
ناشر: ناهید
نویسنده: ژان پل سارتر