نام کتاب
قرآن کریم (گلاسه)
ناشر: پیام آزادی
نویسنده: جیل هاسن
نام کتاب
تدبری در قرآن (2جلدی)
ناشر: علم
نویسنده: محمدباقر بهبودی
نام کتاب
معانی القرآن
ناشر: علم
نویسنده: جیل هاسن