نام کتاب
ایلیاد (حماسه یونانیان)
ناشر: بهزاد
نویسنده: هومر
نام کتاب
هایکوی کلاسیک
ناشر: دیبایه
نویسنده: یوزورو میورا
نام کتاب
مرا به عشق بسپارید
ناشر: افراز
نویسنده: شیرکو بی کس
نام کتاب
خسروانی ها
ناشر: تمدن علمی
نویسنده: فریدریش هولدرلین