نام کتاب
فرهنگ نام ها
ناشر: دوستان
نویسنده: مهدی کریمیان یوسفی
نام کتاب
دانشنامه دیزاین
ناشر: مشکی
نویسنده: میشائیل ارل هاف