نام کتاب
چنین گفت زرتشت
ناشر: آگه
نویسنده: فردریش ویلهلم نیچه
نام کتاب
نبوغ و جنون
ناشر: دوستان
نویسنده: هاشم صالح