نام کتاب
چشمی حسن کچل
ناشر: آریا نوین
نویسنده: مجید عاقله