نام کتاب
زنان و قدرت
ناشر: تراشه دانش
نویسنده: مری برد
نام کتاب
مفهوم آزادی
ناشر: اختران
نویسنده: عبدالله عروی