نام کتاب
شاخ نبات (فالنامه)
ناشر: دیبایه
نویسنده: سولماز نراقی