نام کتاب
عشق ویرانگر
ناشر: درسا
نویسنده: براد جانسون , کلی موری
نام کتاب
پنج زبان عشق 9 (نور امید)
ناشر: ویدا
نویسنده: گری چاپمن
نام کتاب
سیر عشق
ناشر: فرمهر
نویسنده: آلن دو باتن