نام کتاب
فرهنگ جغرافیایی سخن
ناشر: سخن توس
نویسنده: حسن انوری