نام کتاب
دوازده ثانیه
ناشر: آرتاکاوا
نویسنده: جمال صادقی