نام کتاب
شب جنایتکاران
ناشر: روزنه کار
نویسنده: خوزه ترایانا