نام کتاب
دکور سینما
ناشر: افراز
نویسنده: فرانسواز پوئو
نام کتاب
گفت و گو با فورد
ناشر: شورآفرین
نویسنده: جرالد پری