** آشنایی با علوم اسلامی

ناشر: سمت
نویسنده: جیل هاسن
مترجم:
** علوم قرآنی

ناشر: سمت
نویسنده: جیل هاسن
مترجم:
ندارد

ناشر: هامون
نویسنده: جیل هاسن
مترجم:
** پول در اقتصاد اسلامی

ناشر: سمت
نویسنده: جیل هاسن
مترجم:
* ستیغ سخن

ناشر: سمت
نویسنده: نصرالله مردانی
مترجم: