موضوع:
روانشناسی ارتباط
سال انتشار

هنر و فن مذاکره

انتشارات: مهاجر
نویسنده: اصغر گرشاسبی
 

انتشارات: سمت
نویسنده: مایکل جی , آموت
مترجم: جهانبخش صادقی