موضوع:
رمان خارجی
سال انتشار

گزارش به کمیسر

انتشارات: بیدگل
نویسنده: جیمز میلز
مترجم: هادی آذری
سکوت دریا

انتشارات: ماهی
نویسنده: ورکور
مترجم: ژرژ پطرسی