موضوع:
جملات قصار
سال انتشار

نیمه گم شده من

انتشارات: تولد
نویسنده: نگار ذوالفقاریان