موضوع:
رمان تاریخی
سال انتشار

شمس و طغرا

انتشارات: هرمس
نویسنده: محمدباقر خسروی
 
مزدک

انتشارات: سمیر
نویسنده: جمشید صداقت نژاد
 
عشق و انتقام

انتشارات: دنیای کتاب
نویسنده: ابراهیم مدرسی