موضوع:
ادبیات فارسی
سال انتشار

زاغ نامه

نویسنده: مصطفی اعلمی
انتشارات: بهار سبز
 
نظریه ی بی کرانگی

نویسنده: سیامک وکیلی
انتشارات: آگاه
 
مرزبان نامه

نویسنده:
انتشارات: صفی علیشاه
مترجم: سعدالدین وراوینی