موضوع:
حقوق و قوانین
سال انتشار

مختصر حقوق مدنی

انتشارات: کارنامه
نویسنده: محمدعلی موحد