موضوع:
فیلمنامه
سال انتشار

میراث

انتشارات: نگاه
نویسنده: احمد شاملو
 
گیج (کمدی سینمایی)

انتشارات: نگاه
نویسنده: ابراهیم رها
 
کات منطقه ممنوعه

انتشارات: نگاه
نویسنده: امیرحسن چهل تن