موضوع:
زندگینامه
سال انتشار

خاطرات و تالمات مصدق

انتشارات: علمی
نویسنده: محمد مصدق
 
آسیاب یونانی

انتشارات: روزنه
نویسنده: بهمن فرزین
 
گفت و گوها

انتشارات: علم
نویسنده: جولیان آسانژ
مترجم: رویا منجم