موضوع:
شعر خارجی
سال انتشار

چکامه ها

انتشارات: گل آذین
نویسنده: پابلو نرودا
مترجم: زهرا رهبانی
امریکا

انتشارات: نیماژ
نویسنده: امیری باراکا
مترجم: فرید قدمی