موضوع:
داستان کودک
سال انتشار

جغد کوچک ترسو

انتشارات: نیستان
نویسنده: مارک ازرا
مترجم: مهدی شجاعی