موضوع:
جامعه شناسی
سال انتشار

مبانی انسان شناسی

انتشارات: نی
نویسنده: ناصر فکوهی
 
مدرنیسم

انتشارات: ماهی
نویسنده: پیتر چایلدز
مترجم: رضا رضایی
حکایت جامعه شناسی

انتشارات: علم
نویسنده: عباس محمدی اصل
 
مردم نگاری آموزش

انتشارات: علم
نویسنده: نعمت الله فاضلی