موضوع:
طنز ادبی
سال انتشار

نیشخند ایرانی

انتشارات: روزنه
نویسنده: جواد مجابی