موضوع:
تاریخ جهان
سال انتشار

زنان هیتلر

انتشارات: روزنه
نویسنده: اریس شاکه
مترجم: مهشید میرمعزی
ناپلئون

انتشارات: ثالث
نویسنده: فیلیکس مارکم
مترجم: سهیل سمی
پلو تارخ

انتشارات: سمیر
نویسنده: احمد کسروی