موضوع:
ادبیات جهان
سال انتشار

تاریخچه نقد ادبی

انتشارات: روزنه
نویسنده: ورنون هال
مترجم: احمد همتی
هنر رزم

انتشارات: قطره
نویسنده: سون جو
مترجم: نادر سعیدی