موضوع:
سفرنامه
سال انتشار

جای پای جلال

نویسنده: مهدی قزلی
انتشارات: سوره مهر