موضوع:
خودشناسی
سال انتشار

من و مال خودم

نویسنده: مکس استرنر
انتشارات: علم
مترجم: رویا منجم
غمگین مباش

نویسنده: عاید قرنی
انتشارات: نسل نواندیش
مترجم: وحید ایمن
من به روایت من

نویسنده: نیما قربانی
انتشارات: بینش نو