موضوع:
سینما و تئاتر
سال انتشار

جدال با جهل

نویسنده: بهرام بیضایی
انتشارات: ثالث
 
سینمای وسترن

نویسنده: احسان خوشبخت
انتشارات: روزنه کار