موضوع:
مجموعه داستان خارجی
سال انتشار

مسخ

انتشارات: جامه دران
نویسنده: فرانتس کافکا
مترجم: صادق هدایت