فرهنگ کامل نام های ایرانی

انتشارات: بهزاد
نویسنده: جیل هاسن
مترجم:
درباره ی معانی حروف

انتشارات: مشکی
نویسنده: منصور مومنی
مترجم:
فرهنگ مقامات حریری

انتشارات: پازینه
نویسنده: جیل هاسن
مترجم: