ملکه سبا

انتشارات: جویا
نویسنده: نااومی لاکز
مترجم: رضا جولایی