رند خلوت نشین

ناشر: سخن توس
نویسنده: پری صابری
مترجم:
یوسف و زلیخا

ناشر: سخن توس
نویسنده: پری صابری
مترجم:
آئینه زار

ناشر: نیستان
نویسنده: سید مهدی شجاعی
مترجم:
سوگ سیاوش

ناشر: سخن توس
نویسنده: پری صابری
مترجم: